Adatvédelmi nyilatkozat

XY.hu weboldal, (a továbbiakban: Weboldal) kezelője

(NÉV Székhely: – Adószám: 
(a továbbiakban: Szolgáltató) ezúton tájékoztatja látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint látogatói ezzel kapcsolatos jogairól, azok érvényesítésének lehetőségeiről.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
NÉV
SZÉKHELY
Adószám:
E-mail:
Telefon:
Honlap:

Amennyiben a Szolgáltató a Weboldal látogatójától (a továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér el, az alábbi rendelkezések az irányadóak.

Jelen dokumentum a Szolgáltató Weboldalának használatakor a Felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben az adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdésmerül fel, még az adatok megadása előtt vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 • Feliratkozás hírlevélre személyes adat az adatkezelés célja
  Keresztnév a keresztnév megadásának célja (vagy annak a névnek, melyet a Felhasználó megad) kizárólag a hírlevélben történő személyes megszólítás e-mail cím célja a személyes kapcsolattartás
 • Szolgáltató szolgáltatásainak, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása, amennyibe ezt Felhasználó regisztrációkor kimondottan kérte
 • hírlevelek, személyre szabott ajánlatok megjelenítése, amennyiben Felhasználó ezeket regisztrációkor kimondottan kérte.

Regisztráció a különböző szolgáltatások megrendelése céljából

 • személyes adat az adatkezelés célja
 • Vezetéknév Ezen személyes adatok megadásának célja: – a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása,
 • a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása,
 • adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása
 • kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók tájékoztatása, felmerülő technikai problémák kezelése, rendszerüzenetek küldése a honlapon lévő szolgáltatásokkal összefüggésben
 • Keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakcím (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)
 • számlázási név – Ez az adat az Ön által rendelt szolgáltatásokról kiállított számlához szükséges. Önnek nem kötelező megadnia számlázási nevet. Ebben az esetben a számla az Ön nevére lesz kiállítva.
 • számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

Ez az adat az Ön által rendelt szolgáltatásokról kiállított számlához szükséges. Önnek nem kötelező megadnia számlázási címet. Ebben az esetben az Ön lakcímére állítjuk ki a számlát.

 • adószám – Ez az adat az Ön által rendelt szolgáltatásokról kiállított számlához lehet szükséges. Önnek nem szükséges megadnia adószámot. Ebben az esetben nem kerül adószám a számlára.

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A Felhasználó által megadott személyes adatokat Szolgáltató kezeli, és kizárólag a 3. pontban
megjelölt célokra használja fel. Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának
fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve
míg felhasználó nem kéri adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, az így megismert adatokat nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adja át.

A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Ezen túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetekben (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén), illetve Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

FELHASZNÁLÓ JOGAI

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: NÉV – SZÉKHELY
E-mail: 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a

jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

ADATBIZTONSÁG

Szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokat a Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Telefonszám: +36 1 700 2323) szerverein tárolja. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés

a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat (faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre, pártállásra, vallási vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, büntetett előéletre vonatkozó adatok).

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.